Ετοιμα Κονιάματα (σοβάδες)


 

Τα έτοιμα κονιάματα (σοβάδες) είναι κρίσιμο στοιχείο του Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΕΘ) και αποτελούν τις τελευταίες εξωτερικές στρώσεις του. Η τελική επιφάνεια της κατασκευής είναι σοβατισμένη.

ΕΤΟΙΜΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ

Η εφαρμογή έτοιμων σοβάδων, έχει ως βασικό πλεονέκτημα έναντι των ‘παραδοσιακών' το γεγονός της σταθερής και ελεγμένης ποιότητας. Το μόνο που απαιτείται είναι η προσθήκη νερού σε συγκεκριμένες ποσότητες σοβά ο οποίος έρχεται σε κουβάδες.

Στο ΣΕΘ της STEELHOUSE τοποθετούνται δυο στρωσείς (βασική και τελική) έτοιμου σοβά. Για τη βασική στρώση χρησιμοποιείται έτοιμος σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης ο οποίος κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου CS IΙ, W2 κατά ΕΝ 998-1.
Για την τελική στρώση σοβά χρησιμοποιείται παστώδης, έτοιμος προς χρήση, λευκός ή έγχρωμος, ακρυλικός ή σιλικονούχος σοβάς. Διαθέτει αδρανές με ειδικά διαβαθμισμένη κοκκομετρία για τη διαμόρφωση σχετικά λείας επιφάνειας.

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΟΒΑ