Γαλβανισμένος Χαλύβδινος Σκελετός


 

Ο σκελετός της κατασκευής ο οποίος αποτελεί και τον φέροντα οργανισμό της αποτελείται από χαλύβδινα γαλβανισμένα στοιχεία διατομών μορφής C και U και διαστάσεων από 100 έως 250mm με πάχη από 1.0 έως 2.0mm (προφίλ).

Τα προφίλ αυτά διατάσσονται σε ένα κάναβο 40-60mm (ανάλογα με τη στατική μελέτη) δημιουργώντας τα φέροντα στοιχεία της κατασκευής δηλαδή τις τοιχοποιίες, τα πατώματα και τις στέγες. Οι συνδέσεις των προφίλ γίνονται με αυτοδιάτρητες βίδες και για τη σύνδεση με την πλάκα της θεμελίωσης χρησιμοποιούνται ειδικά εκτονούμενα αγκύρια.

 

ΧΑΛΥΒΑΣ

O χάλυβας που χρησιμοποιείται στο SCS είναι ψυχρής διαμόρφωσης με θερμό γαλβάνισμα και υψηλές αντοχές (όριο διαρροής ≥350MPa). Σαν υλικό συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ε.Ε. βάσει του προτύπου ΕΝ10147 και του προτύπου ΕΝ10149. Το θερμό γαλβάνισμα ψευδαργύρου 275g/m2 αποτελεί μια άριστη προστασία από τη διάβρωση ακόμα και μετά από την διαμόρφωση - κοπή του μετάλλου.

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΑ :